Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden MASU Works BVBA

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – De betalingsmodaliteiten

Artikel 8 – Herroepingsrecht voor consumenten

Artikel 9 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 11 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 13 – Wettelijke garantie en de beperking van aansprakelijkheid van de ondernemer

Artikel 14 - Levering en uitvoering

Artikel 15 - Duurtransacties

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 – Intellectuele eigendom

Artikel 20 – Vertrouwelijkheidsverklaring

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4. Onderneming : de rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.5. De klant : in huidige overeenkomst bedoeld : hetzij een consument, hetzij een onderneming;

1.6. Dag: kalenderdag;

1.7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van BVBA MASU Works en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

1.14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MASU Works BVBA: MASU Cleaning, MASU Security, MASU Events, Masu alpaca (statutaire naam, aangevuld met handelsnaam) (hierna genoemd : “de ondernemer”)

Wortegemstraat 22

9771 Nokere- BE

Telefoonnummer: 0496/16.48.10

E-mailadres: info@masuworks.be

Bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur 
E-mailadres: info@masuworks.be

BTW N°: BE 0629.719.347

Ondernemingsnr. : BE 0629.719.347

RPR Gent, afdeling Kortrijk

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen enerzijds ondernemingen onderling en anderzijds tussen de ondernemer en consument.

3.2. de tekst van deze algemene voorwaarden dewelke van toepassing zijn op de verkoop op afstand zijn door de ondernemer langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De ondernemer kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld als derden onrechtmatig toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

Artikel 6 - De prijs

6.1. Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief verzendingskosten.

6.2. De ondernemer heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen, met dien verstand dat de prijs van het artikel de prijs is geldig op de besteldatum van het desbetreffende artikel.

Artikel 7 – De betalingsmodaliteiten

7.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de onderneming-klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de onderneming de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7.2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument-klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7.3. Het is de ondernemer toegelaten om op het moment van de bestelling een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.4. Op de klant rus de verplichting om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.5. Indien een onderneming-klant niet tijdig zijn betalingsverplichting(en) voldoet, levert het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een minimum van 12% per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaande factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 20% met een minimum van 100 EURO ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  

7.6. Indien de consument-klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

7.7. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe de passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, zonder dat deze verantwoordelijk kan worden gesteld als derden daartoe onrechtmatig toegang zouden verwerven.

Artikel 8 – Herroepingsrecht voor consumenten

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

8.1. De consument heeft het recht om – zonder opgave van een specifieke reden – van zijn aankoop af te zien, dit gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van het retourformulier dat u via mail kan aanvragen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.2. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

8.3. Wanneer de consument een dienstenovereenkomst en/of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud heeft aangegaan gaat de bedenktijd van 14 dagen in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

9.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

10.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, rust op hem de verplichting om dit binnen de bedenktermijn en door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1) te melden.

10.2. Zo snel mogelijk, maar binnen de periode van 14 kalenderdagen,  zendt de consument het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als een artikel al gebruikt is of als het beschadigd is, dan kan de ondernemer dit niet meer terugnemen.

10.3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

10.4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. .

Artikel 11 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping door de consument

11.1. Het modelformulier voor herroeping wordt door de ondernemer aan de consument beschikbaar gesteld. (zie bijlage 1)

11.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer is gerechtigd te wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument op ondubbelzinnige wijze aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

11.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

11.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

12.1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, alsook de levering van dieren;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 13 – Wettelijke garantie en beperking van aansprakelijkheid van de ondernemer

13.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2. Voor alle artikelen die de klant bij de onderneming koopt geldt de wettelijke garantie, met uitzonderling van levende dieren en bederfbare artikelen en/of deze die een beperkte houdbaarheid hebben. De garantie betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.

13.3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13.4. Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de ondernemer is aangetoond, is diens aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade van de klant tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen prijs voor het gebrekkige goed (excl. BTW - transportkosten) en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

13.5. De ondernemer is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade van welke aard ook (zoals, maar niet beperkt tot, lichamelijke schade, inkomstenderving of schade aan derden). De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout, nalatigheid.

13.6. Na terugzending of na het binnenbrengen bij de maatschappelijke zetel van de ondernmer wordt er door deze laatste bekeken of het artikel wegens een productiefout, dan wel wegens normale slijtage of wegens verkeerd gebruik niet goed functioneert.

a. Wanneer er sprake is van een productiefout wordt de klant hierover ingelicht en wordt het verschuldigd bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald, dan wel naar keuze van de ondernemer vervangen.

b. Wanneer er sprake is van normale slijtage kan de ondernemer de normale slijtage door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken niet vergoeden

c. Wanneer de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de daartoe ontstane schade van welke aard dan ook. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, het verkeerd doseren van onderhoudsproducten, het verkeerd installeren of aansluiten op stroom van camera’s, het niet navolgen van meegeleverde instructies, … .

13.7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inname of absorptie van de producten door personen of dieren.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

14.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

14.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

14.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

14.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

14.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Duurtransacties

15.1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

15.2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

15.3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 16 - Klachtenregeling

16.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

16.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier beschikbaar op de website van MASU Works BVBA: www.ticket4event.be, www.masucleaning.be, www.masualpaca.bewww.masusecurity.be.  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar MASU Works BVBA gestuurd.

16.5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

17.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de ondernemer, tenzij de eiser de overeenkomstig artikel 624 Ger. W. bevoegde rechtbanken verkiest.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

18.1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – intellectuele eigendom

MASU Works BVBA is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. De klant en iedereen die de website bezoekt verbindt er zich toe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de ondernemer bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

Artikel 20 – Vertrouwelijkheidsverklaring                                          

20.1. De ondernemer hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De ondernemer zal de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. De ondernemer kan de persoonsgegevens gebruiken om hem te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners,  en andere medewerkers, et cetera. Deze gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De ondernemer heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

20.2. De klant geeft ook aan de ondernemer de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de ondernemer aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de ondernemer en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

20.3. Indien de klant geen commerciële informatie van de ondernemer meer wenst te ontvangen, dient de klant de ondernemer hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. De klant geeft aan de ondernemer de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van de ondernemer, publicatie in folders, etc.

20.4. Wanneer de klant contact met de ondernemer opneemt worden diens persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. De klant geeft evenwel toestemming om diens naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

20.5. PRIVACY & COOKIES Bij een bezoek aan de website van de ondernemer worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de klant de website van de ondernemer bezoekt verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

20.6. Enkel algemene gegevens van internetgebruikers, zoals hun naam, voornaam, firmanaam, volledig adres, telefoon, e-mailadres evenals de gegevens die eigen zijn aan de door de klant aangevraagde diensten worden door de ondernemer verzameld. De belangrijkste reden waarom de ondernemer uw gegevens verzameld is om uw vragen over diens producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden (aanvragen van een catalogus, prijsaanvragen, offerteaanvragen, vragen naar algemene informatie). 

2.7. Klantencommunicatie: MASU WORKS  BVBA kan uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, waarbij deze communicatie beschouwd mag worden als een onderdeel van zijn dienstverlening. MASU WORKS BVBA kan het e-mailadres en postadres van zijn klanten eventueel ook gebruiken om hen te informeren over nieuwigheden, promoties en aanbiedingen van derden die u ook zouden kunnen interesseren. Indien een klant deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kan hij zich altijd uitschrijven via de link 'Uitschrijven' onderaan elke e-mail. 

20.8. De door MASU WORKS BVBA verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven. 

 

MASU WORKS BVBA

Wortegemstraat 22

9771 Nokere